Szacowany całkowity koszt projektu wynosi wyrażoną w PLN równowartość kwoty 14 362 292 CHF.  Szacowane całkowite koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą wyrażoną w PLN równowartość kwoty 11 777 399 CHF, jednak nie więcej niż 45 557 626,66 PLN.

Wysokość dofinansowania w projekcie jest równa 77 % kosztów kwalifikowanych, tj. 9 041 460 CHF,  natomiast współfinansowanie w wysokości co najmniej 23 %  kosztów kwalifikowanych jest pokryte ze środków własnych Instytucji Realizującej projekt."